استاد تیمور فارسی مدان

استاد تیمور فارسی مدان از سال 1356 فعالیت رزمی خود را آغاز نموده و زیر نظر استاد فیروز حبیب پور مشغول آموزش کونگ فو بوده است.وی در آن هنگام مشغول آموزش کاراته زیر نظر استاد شیزری و پس از آن در رشته تاپ کاراته با استادان فرید و فرهاد دردار همکاری داشته است.

ایشان ضمن کسب قهرمانی و موفقیت هایی در این سبکها به ورزش بوکس نزد استاد بیژن شیشه گران روی آورده و ضمن تکمیل آموزش در این رشته به کشور فنلاند سفر نموده و با استاد AUVO Niiniketo آشنا میگردد و در آنجابا اساتید سبک قدرتمند هوکوتوریو تمرینات خود را ادامه میدهد . ایشان در فنلاند به عضویت کیک بوکس واکو در آمده و در حال حاضر عضو هیئت رئیسه کیک بوکس فنلاند میباشد.

سابقه رزمی ایشان ازشروع نسل دوم ورزش رزمی در ایران آغاز گردیده و تا کنون مفتخر به دریافت احکام ارزشمندی از سوی مربیان درجه یک گردیده اند.

کمربند مشکی دان 7 فول کنتاکت کاراته
کمربند مشکی دان 6 کونگ فو
کمربند مشکی دان 5 کیک بوکس
کمربند مشکی دان 4 تاپ کاراته
کمربند مشکی دان 2 کان ذن ریو
کمربند مشکی دان 2 کان ذن ریو
کمربند مشکی هوکوتوریو
نايب رئيس سبك هوكوتوريو
عضویت در هیئت رئیسه سبک کیک بوکس واکو
عضویت در هیئت رئیسه سبک جهانی هوکوتوریو
عضو کمیته فنی جنگاوران کونگ فو

استاد فارسی مدان یکی ازافراد موفق دررشته رزمی میباشد که درخارج کشورهم مایه افتخارکشور ایران است.