استاد فیروز حبیب پور

استاد حبیب پور که از چهره های نامدار ورزش ایران هستند به همراهی پرفسور ابراهیم میرزایی در سال 1347 که سبک کونگ فو در ایران بنیانگذاری شد در این سبک فعالیت نمودند.

ایشان از سال 1349 مشغول تدریس و آموزش جنگاوران کونگ فو گردیدند و همزمان در آموزش دفاع شخصی وسلاح به یگانهای نظامی و انتظامی داخل کشور پرداختند و همچنین پایه گذار سیستم دفاع شخصی در آن دوره میباشند.

استاد حبیب پور هم اکنون با عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون کونگ فو – رئیس پیش کسوتان فدراسیون و ریاست انجمن تخصصی شالبندان مشکی کونگ فو در عرصه ورزشی مشغول فعالیت هستند. که حاصل سالها تلاش ایشان دریافت دان 10 سبک کونگ فو بوده است. اکثر شاگردان ایشان چه در داخل و چه در خارج از کشور مشغول آموزش سبکهای رینگی و سلاح میباشند.

استاد حبیب پور در سال 2002 بنا به دعوت استاد AUVO niiniketo طی سفر به کشور فنلاند با سبک هوکوتوریو آشنا گردید و از آن سال به بعد مشغول آموزش سبک هوکوتوریو در ایران هستند.