هوکوتوریو ایران

استاد Auvo Nini keto بنا به دعوت رسمي استاد فيروز حبيب پورتوسط استاد تيمور فارسي مدان در سا ل 2000 به ايران سفر نمودند .

ماحصل اين سفر آشنائي ايشان با سبکهاي رزمي در ايران و همچنين آشنائي با استاد حبيب پور بود و موافقت شد تا تيمي ازمربيان ايراني جهت اشنائي با سبک هوکوتوريو به فنلاند اعزام گردد .

استاد علي طاهرنژاد از سال 2001 تا 2005 چها ر تيم از مربيان برجسته سبک کشور را از طريق انجمن به فنلاند و سوئد اعزام نموده اند که نتايج پرباري در پي داشته است .

سبک هوکوتوريو با امکان اعزام چهار بار در سال به اروپا و بهره گيري ازاساتيد برجسته جهان در سيستمهاي آموزش دفاع شخصي و سلاح توانسته است در ميان سبکهاي ديگر رزمي از قابليتهاي ويژه اي برخوردار گردد .

هم اكنون اين سبك زير نظر فدراسيون ورزشهای رزمی مجوز فعاليت را دريافت نموده وفعاليت خود را آغاز مينمايد و اميد است دراينده اي نه چندان دور با توانائي ها و ويژگي هاي منحصر بفردش بتواند در تمامي استانها ي کشور فعاليت خود را آغاز نمايد .

اعطاي نمايندگي اين سبک به هيچ عنوان ملزم به شرط تقاضا براي شخص نبوده و حتما پس از بررسي در خصوص متقاضي و توانائي هاي بالقوه وي به مدت يکسال به صورت آزمايشي خواهد بود.