قوانین مسابقات

قوانین مسابقات

حداقل درجه کمربند جهت شرکت در مسابقات هو کو تو ریو سبز و بالاتر میباشد . این مسابقات به صورت برخورد کامل است بجز مو اردی که انجام آن ممنوع است و داوران میباید بدقت آنرا بررسی و زیر نظر داشته باشند.

 • زمان مسابقه یک تایم سه دقیقه ای میباشد. فینال مسابقه دو تایم دودقیقه ای ومابین آن یک دقیقه استراحت است.
 • مساحت زمین مسابقه تشک مخصوص 7*7 میباشد که به آن یک متر نوار زرد که به منظور ایمنی و حاشیه محسوب میشود اضافه میگرد.
 • سه داور مسابقه را کنترل میکنند یک داور وسط و دو داور کمک
 • لباس مسابقه دهنده تمیز و سالم و سفید میباشد شرکت کننده میتواند از لثه و بیضه بند استفاده کند.
 • مسابقه با اعلام کلمه HAJME شروع میشود و در صورت قطع مسابقه با کلمه YAME اعلام میگردد
 • مسابقه با احترام گذاشتن اول به سمت داور و سپس به یکدیگر شروع میشود.

امتیازات

زدن مشت -------------------------- 1 امتیاز

زدن لگد به بدن --------------------- 2 امتیاز

زدن لگد به سر ---------------------- 3 امتیاز

پرتاب کامل ------------------------- 3 امتیاز

پرتاب ناقص با زمین زدن ----------- 2 امتیاز

 • درحین مسابقه داورمیتواند به شرکت کننده ای که ازتحرک بیشتربرخورداربوده و پرکارترو پرتکنیک تربوده دو امتیاز بدهد.
 • مسابقه میتواند قبل ازبه پایان رسیدن ودرصورتی که حریف براثرضربات یا قفل ها نتواند به مسابقه ادامه دهد و یا به عبارتی نا کوت شود یا به دلایلی بخاطرصدمه دیدن داورتشخیص دهد او قادربه ادامه مسابقه نیست پایان یابد.
 • درصورتی که درپایان مسابقه شرکت کننده گان ازامتیازبرابر برخوردارباشند. برنده کسی است که تکنیکهای بهتری ارائه داده است و کنترل مسابقه را داشته و پرکارتر و پر تحرک تر بوده است.
 • قابل توجه اینکه درمسابقات هوکوتوریو مسابقه مساوی وجود ندارد و با توجه به موارد فوق الذکریکی از طرفین به عنوان برنده خواهد بود.

ضربات و حرکات ممنوعه در مسابقات

 • ضربه مشت به سر و صورت
 • رفتار غیر ورزشکارانه در حین مسابقه
 • مشت و لگد به پشت گردن- ستون فقرات- وسط دو پا (بیضه)- لگد زدن به سر در حالت نگه داشتن حریف مقابل
 • سعی کردن همزمان پرتاب قفل کردن و یا خفه کردن
 • در حرکت گردن و ستون فقرات را در قفل نگه داشتن
 • آسیب دیدن حریف بر اثر تکنیکهای ممنوعه
 • فرار و دویدن و نشان دادن اینکه ترسیده و یا نمایش دادن
 • داور میتواند در صورت مشاهده استفاده از تکنیکهای ممنوعه و خطا به عمد یا سهو متخطی را اخراج کند

نقاط ممنوعه

گردن - پشت - هر نوع ضربه به مفصل زانو - بیضه - ستون فقرات – گلو

تعریف ضربات غیرمجاز

الف : زدن ضربه به آرنج ب : زدن ضربه با سر ج : زدن ضربه با سر د: زدن ضربه با جفت دستها ه : زدن ضربه با تیغه دست و : زدن ضربه با کف دست

ضربات بدون امتیاز

الف : ضربات هم امتیاز مشابه ب : اجرای ضربات دست و پا غیر موثر

تجهیزات ایمنی مبارزین

1 – دستکش بوکس استاندارد (بزرگسالان 10 انس ) (جوانان 8 انس) (نونهالان 6 انس) 2 – بیضه بند – لثه - ساق بند – روپائی - کلاه چانه دار – باند دست

تبصره : همه رده های سنی دارای پوشش های بالا میباشند . در رده های سنی جوانان و نوجوانان و نونهالان داشتن هوگو الزامی میباشد. در مسابقات حرفه ای بزرگسالان استفاده از روپائی - ساق بند – هوگو – کلاه چانه دار ممنوع است

روش برگزاری مسابقات

الف : تک حذفی ب : دو حذفی ج : دوره ای

داوران

مسابقات با حضور 3 داور شامل داور وسط داور کنار و یک داور ثبات و وقت نگه دار به همراه سر داور برگزار میگردد .

محل مسابقات

مسابقات رسمی هوکوتوریو در داخل رینگ صورت میگیرد اما برای انتخابی میتوان در داخل باشگاه و روی تاتامی با ابعاد استاندارد مسابقه را برگزار نمود.

واژه های مورد استفاده

تذکر ------------------------------------------------ CHUI

شروع --------------------------------------------- HAJME

اخطار ---------------------------------- HANSOKU-MAKE

نگه داشتن مسابقه ( قطع – پایان) -------------- YAME

مسابقات كاتا و مسابقات هنرهاي فردي در هوكوتوريو جوجيتسو از جذابيت وي‍ژه اي برخورداربوده و هنرجوياني كه قصد شركت در مسابقات رينگي هوكوتوريو را نداشته باشند مي توانند در اين گروه از مسابقات شركت نمايند .

در هوكوتوريو جوجيتسو مسابقات به صورت ULTIMATE FIGHT

بنيز برگزار مي گردد و همه ساله اين دوره از مسابقات در بين اعضائ جهاني اين سبك در اروپا برگزار مي گردد كه از استقبال زيادي برخوردار است .

كليه اشخاص و نهادها و ارگانهائي كه قصد آموزش دوره اي و مقطعي هوكوتوريو جوجيتسو را در زمينه دفاع شخصي را داشته باشند مي توانند در دوره هاي مقدماتي _ نيمه پيشرفته و پيشرفته شركت نموده و پس از پايان دوره هاي فوق و آزمون مي توانند احكام مربوطه را دريافت نمايند .

قابل توجه شرکت کننده گان :

همیشه در مسابقات د رصورت عدم توانایی شرکت کننده گان یا داوران اختلاف و درگیریهای بی موردی ممکن است به وجود آید جهت جلوگیری ازموارد خاص حتما مربی مربوطه میباید بدقت و با برخورداری از دانش و تکنیک کافی مسئله را بررسی کند و در صورت اعتراض با توجه به رفتار ورزشی اقدام کند.پرخاش و ناسزا گفتن و حرکاتی همچون هل دادن داور و غیره........ دور از رفتار ورزشکارانه میباشد.