کمربندها

کمربندها

کمربند سفید – زرد - نارنجی - سبز – آبی – قهوه ای – مشکی

مدت کمربند

سفید تا زرد : طبق تشخیص مربی

زرد به نارنجی : حداقل 8 ماه و 40 بار حضور در جلسات تمرین

نارنجی به سبز : حداقل 12 ماه و 110 بار حضور در جلسات تمرین و شرکت در 3 اردوی رسمی

سبز به آبی : حداقل 12 ماه و 110 بار حضور در جلسات تمرین وشرکت در5 اردوی رسمی

آبی به قهوه ای : حداقل 12 ماه و 110 بار حضور در جلسات تمرین وشرکت در 7 اردوی رسمی

قهوه ای به مشکی : طبق نظر استا د میباشد که برای امتحان اعضا متشکل از هیات سازمان هوکوتوریو باید حضور داشته باشند

امتحان کمربند مشکی

  • در حضور هیات متشکل از رئیس سبک و اعضاء کمیته فنی و کمربند مشکیهای دارای دان 1 تا 6
  • امتحان از رده کمربندهای قبل شامل زرد – آبی – قهوه ای
  • امتحان از ضربات دست و پا و حرکات دورانی پا به صورت انفرادی
  • اجرای تکنیکهای پرتاب حداقل 20 بار در شکلهای مختلف پرتابی
  • انجام تکنیکهای روی حریف و پرتاب آن به صورت قراردادی و آزاد
  • اجرای دفاع چاقو – چوب – باطوم – دفاع اسلحه و دفاع تمامی سلاحهای سرد و گرم
  • اجرای ضربه چاقو به حریف در شکلهای مختلف
  • دفاع باطوم در دفع حمله حریف و دستگیر کردن حریف
  • در موقع امتحان گرفتن در چند مرحله شاگرد از سالن خارج میشود و اعضا با یکدیگر نسبت به شخص مورد نظر تصمیم میگیرند که برای امتحان بعدی صلاحیت دارد یا خیر در صورت صلاحیت شخص میتواند ادامه دهد و تکنیکهای بعدی را اجرا کند و در آخر باید شاگرد قهوه ای با چند کمربند مشکی مبارزه کند و در صورت موفقیت و خوب اجرا کردن تکنیکها و با تایید رئیس و اعضا سبک موفق به دریافت کمربند مشکی میگردد.

در رده های بالاتر از مشکی که به دان 1 تا 6 مربوط میشود شخص باید بتواند تکنیکها را جزء به جزء جهت آموزش دادن توضیح دهد و از سوالاتی که از اساتید به عنوان شاگرد از وی سوال میکنند از نظر فنی جواب صحیح بدهد.