سلاح ها

دفاع اسلحه گرم

این بخش از تمرین شامل بیش از 20 نوع دفاع از جهات مختلف بدن صورت می گیرد . اجرای این تکنیکها از کمربند قهوه ای به بالا صورت می گیرد و شاگرد قبل از آن باید طرز استفاده صحیح از اسلحه و اقسام مختلف خلع سلاح را دانسته باشد.

آموزش این سلاح به دو بخش پیشرفته و نیم پیشرفته تقسیم می گردد که بخش پیشرفته آن مخصوص یگانهای انتظامی می باشد و آموزش آن به افراد غیر مسئول جایز نمی باشد.

اسلحه سرد

آموزش دفاع چاقو شامل 50 تکنیک کلیدی می باشد و از کمربند سبز به بالا آموزش داده می شود . هر شاگرد می بایست هر نوع دفاع این سلاح را که شامل حمله از بالای سر – از روبرو – حمله از پشت - حمله از طرفین و... را بطور کامل آموزش ببیند .

20 نوع تکنیک این سلاح مربوط به درگیری های بصورت اخاذی می باشد که در رده های بالاتر از قهوه ای آموزش داده می شود به طوری که هنر آموز بتواند در چنین مواقعی از خود دفاع کند .

طرز استفاده از چاقو برای مهار حریف و دفاع و حمله چاقو با چاقو از تکنیکهای پیشرفته این سلاح است که از کمربند قهوه ای به بالا آموزش داده می شود.

تونفا

این بخش آموزش شامل 80 نوع تکنیک دفاعی و تهاجمی می باشد . این سلاح در قدیم برای دفاع شمشیر بکار برده می شده است اما امروزه وسیله مطمئن با کاربرد بسیار برای پلیس میباشد.

اموزش این سلاح از کمربند قهوه ای به بالا می باشد و شاگرد با اموزش این فنون قادر خواهد بود حریف را علاوه بر خلع سلاح (سلاح سرد – چوب – چاقو – شمشیر و ...) حریف را با تونفا از ناحیه مفضلی قفل کرده بصورتی که حریف نتواند حرکتی انجام دهد.

باطون

این وسیله برای استفاده پلیس می باشد . اما آموزش نیمه پیشرفته آن به هنرآموزان اشکالی ندارد این نوع سلاح برای درگیری افراد با حریف مسلح به سلاح سرد یا درگیریهای فیزیکی با حریف بسیار موثر است .

تکنیکهای این نوع سلاح شامل 20 نوع قفل مفصلی 30 نوع ضربه به نقاط حساس بدن – 17 نوع دفاع از حمله حریف با سلاح سرد یا بصورت درگیری فیزیکی می باشد .

سایر سلاحها

این نوع سلاح ها ( Sai Kubaton Nunchaku Katana ) در اکثر سبکهای رزمی مورد استفاده قرار می گیرد . در این نوع سبک آموزش و یادگیری این نوع سلاح ها اجباری نیست اما اساتید این سبک با آموزش و دفاع این نوع سلاح ها بیگانه نیستند و دانش آموز می تواند با یادگیری این نوع سلاح ها در آزمون هنر های فردی ازآن بهره بگیرد.